woensdag 21 januari 2015

De pen is machtiger dan een AK47

Een leven zonder de vrijheid om jezelf uit te drukken is als de dood, een levend graf. En om die reden is de vrijheid van expressie een onneembare vesting voor iedere terrorist. De terreuraanslag op het satirische blad Charlie Hebdo is niet anders te omschrijven als inhumaan, walgelijk en laf. Bedacht en uitgevoerd door misselijkmakende terroristen. Moorden om een cartoon is bespottelijk. Hoe leeg, miezerig en klein zijn individuen die zich schuldig maken aan een dergelijke daad. Desalniettemin hebben deze terroristen bereikt wat zij nastreven, namelijk een diepere ontwrichting van Europa. Vele figuren van een bedenkelijk niveau spreken inmiddels van oorlog en een naderende revolutie. Natuurlijk verwachten mensen van dat allooi wel, dat anderen zo een oorlog voor hen gaan uitvechten. De onderbuik roert zich en de opportunisten in ons midden staan gretig klaar om daar gebruik van te maken.

Onbetamelijkheid versus moord
De dierbaarheid die moslims toekennen aan de profeet Mohammed (vzmh) is te vergelijken met de liefde die Charlie Hebdo voelt voor een onbegrensbare vrijheid van meningsuiting. In 2006 was Charlie Hebdo een van de tijdschriften die de spotprenten van de profeet Mohammed (vzmh), opnieuw publiceerden. Veel cartoons van Charlie gaan over grenzen heen van het betamelijke. Maar onbetamelijkheid is nietszeggend in het licht van moord. Dat slaat iedere vorm van discussie dood, letterlijk. Debatteren, agenderen, actie voeren en gebruik maken van andere middelen die een democratische rechtstaat ter beschikking stelt, daar hebben terroristen geen boodschap aan. Vandaar dat een land na een terroristische aanslag, maar op een manier kan reageren om haar burgers te beschermen, meedogenloos.

Je suis Charlie
De solidariteitsbeweging je suis Charlie is een teken dat de rijen zich sluiten. Daarentegen is er ook een groep, die zich afzet met de frase je ne suis pas Charlie. Zij veroordelen de aanslag, maar scharen zich niet achter de cartoons. Een houding die door sommigen insensitive genoemd wordt (dat waren de cartoons ook). Anderen gaan verder en noemen de uitspraak radicaal en zelfs fundamentalistisch. Waarom? Mensen kunnen onpasselijk worden van de aanslag en het veroordelen, zonder te impliceren dat zij achter de cartoons van Charlie Hebdo staan. Het is een houding niet alleen gebaseerd op emotie, maar vooral op common sense. Veroordelen van geweld kan best zonder jezelf indirect te beledigen.

Selectieve verontwaardiging
Laten we eerlijk zijn. Er was geen massale solidariteit waar te nemen toen er in Zweden drie aanslagen achter elkaar plaats vonden op moskeeën. De NOS bracht het nieuws als ‘brand breekt uit in Moskee’ in plaats voor wat het was, een aanslag. Een aanslag op een Moskee is dat soms minder erg? Toen PVV-aanhangers een oproep deden tot soortgelijk geweld in Nederland, werd er nauwelijks aandacht aan besteed. Laat staan dat er massaal afschuw over werd uitgesproken. Hoe zit het met de honderden onschuldige slachtoffers die Westerse dronestrikes wereldwijd maken, waar blijven de bordjes? En tijdens de laatste slachting in Gaza waar kinderen en vrouwen links en rechts stierven, geen enkel emotioneel betoog van onze politici. Waar waren Rutte, Asscher en Aboutaleb toen?

Vrijheid van meningsuiting
Teken een cartoon over een Jood en je wordt onmiddellijk kaltgestellt, teken een cartoon over een moslim en dat valt onder de vrijheid van meningsuiting. De Arabisch-Europese Liga werd veroordeeld wegens een cartoon over de slachtoffers van Auschwitz, maar de zaak tegen cartoonist en islamcriticus Gregorius Nekschot (pseudoniem) werd geseponeerd. Stigmatiseer en demoniseer op structurele wijze religieuze of etnische minderheden en dat valt binnen het kader van de wet, plaatst een ambtenaar een onwelvallige tweet dan wordt degene direct geschorst. De consequentheid is ver te zoeken.

Blame Game
Uiteraard barsten de bekende discussies nu weer los. Het geweld is puur Islamitisch, niet Islamitisch, Moslims moeten zich wel of juist niet distantiëren, de democratie en Islam zijn onverenigbaar of zijn wel te verenigen. Deze discussies hebben inmiddels een hoog verzadigheidsgehalte. De Westboro Baptist Church, Army of God en de IRA staan niet representatief voor het Christendom en christenen hoeven zich niet te distantiëren van deze groeperingen. Terrorisme is niet representatief voor de Islam en moslims hoeven zich niet (verplicht) te distantiëren van terreurgroepen. Zo simpel is het.

De 42-jarige politieagent Ahmed Marabe doodgeschoten tijdens de aanslag in Parijs was een moslim. Ook Lassana Bathily,een man die zes mensen het leven heeft gered gedurende de aanslag is Moslim. Zoals de broer van Ahmed Marabe het verwoorde "Gekken hebben geen bepaalde kleur of religie". Het zijn namelijk gestoorde individuen. De Islam is een religie die bestaat uit 1,7 miljard mensen, en de algehele meerderheid bestaat uit vredelievende mensen met dezelfde wensen en dromen als ieder ander.

We kunnen het constant hebben over een clash between civilizations. Echter, de realiteit is dat er miljoenen moslims zijn in Europa. Het merendeel is geboren en getogen op dit continent. En zij gaan nergens heen. Discussies over hoe moslims verschillen van andere bevolkingsgroepen ten spijt. Belangrijker dan dergelijke discussies is om niet toe te geven aan datgene wat terrorisme nastreeft. Zij willen verdeeldheid, landelijke angstpsychoses en een spiraal van geweld creëren. Willen wij elkaar daadwerkelijk op de straten bestrijden en vrezen voor de veiligheid van onze kinderen en ouders? Klinkt dat vergezocht. Bestudeer de geschiedenis, want het zou geen unicum zijn. Nederlandse moslima's worden momenteel in ons land aangevallen en dat is meer dan zorgwekkend. Het doet een persoon vrezen voor het ergste.

Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden van de slachtoffers in Parijs net als dat zij uitgingen naar de nabestaanden van de slachting in Gaza. Consequentheid in een notendop.

Voorbeeld Allochtoon


http://nourdinetighadouini.com/
http://about.me/nourdine
https://www.facebook.com/ntighadouini
https://twitter.com/nourdinetigha

Democratie is meer dan de helft plus één

Zwarte Piet is overgebleven symboliek uit het koloniale tijdperk. Het is een karikatuur van de zwarte Afrikaan, bezien vanuit de tijdgeest van de slavernij. In het buitenland is het een voldongen feit dat het sinterklaasfeest als zodanig niet deugt. Maar velen in Nederland willen dat niet erkennen. De weerstand in de maatschappij om het feest aan te passen komt echter niet voort uit liefde voor het kinderfeest, zoals sommigen beweren. Het maakt kinderen namelijk niet uit welke kleur Piet heeft. De aversie tegen verandering komt voort uit de gedachte: 'Wij Nederlanders bepalen!' De grimmige sfeer rond deze maatschappelijke discussie staat dan ook niet op zichzelf. De discussie etaleert enkel datgene wat onderhuids altijd aanwezig is. Er is namelijk een breed gedragen weerzin tegen nieuwe Nederlanders die gebruikmaken van hun grondrechten.

Nederland van weleer
Een gedeelte van dit land leeft nog steeds in de veronderstelling dat we leven in het Nederland van de jaren vijftig. In hun belevenis is de eerste migrant zojuist per boot gearriveerd. De migrant moet daarom dankbaar zijn, de meerderheid naar de mond praten, is te gast en moet vooral niet te eigenzinnig zijn.

De migrant is niet van hier en de democratie is niet aan hem besteed, aldus de pro-Piet'ers cum suis. Het is een mentaliteit die als katalysator dient voor de verharding en verruwing in een maatschappij waarin afkomst allesomvattend is geworden. Deze neerbuigende houding werkt alleen maar averechts. Er is namelijk een zelfbewuste derde en vierde generatie nieuwe Nederlanders opgestaan (niet te vergelijken met de variant excuus-allochtoon). Zij hebben meer verstand van wat de democratische rechtsstaat behelst dan het team rot-op-naar-je-eigen-land'ers , Telegraaf- volk en PVV-lui en leggen daarnaast steeds vaker de vinger op de zere plek. Figuren als Rachid el Ghazoui, Quinsy Gario en Nourdin El Ouali.

Zo noemde El Ouali, fractievoorzitter van Nida, 'Zwarte Piet een erfenis van een achterlijke tijd en een achterlijke cultuur'. Een gedurfde uitspraak, ondanks het gegeven dat nieuwe Nederlanders constant op dergelijke wijze aangesproken worden. Van links tot rechts binnen het politieke spectrum doen politici immers uitspraken als 'Marokkaanse jongeren hebben een etnisch monopolie op straatoverlast', 'Marokkanen die niet willen deugen, moeten vernederd worden' en 'Willen jullie minder, minder, minder Marokkanen?' Ook satire is tegenwoordig verworden van een middel om op humoristische wijze maatschappelijke kritiek te uiten tot een instrument waarmee je discriminatoire uitspraken kunt doen.

De uitspraak van El Ouali blijft gedurfd. Een nieuwe Nederlander die zich op zo'n manier uitlaat loopt het risico om geframed te worden als een onruststoker, extremist of persoon met een eigen agenda. Zoals nu ook gebeurt met de anti-Zwarte Pietbeweging. Maar deze generatie denkt in termen als 'je maintiendrai' en deinst er niet voor terug veranderingen af te dwingen met de middelen die een democratie ter beschikking stelt. Zoals de vrijheid van meningsuiting, het recht om te demonstreren en het kunnen agenderen van maatschappelijke onderwerpen.

Essentie
De essentie van de democratische rechtsstaat is niet dat de meerderheid beslist. Dat is hoe men tot besluitvorming komt. In een democratische rechtsstaat hebben ook minderheden inspraak. In casu is de uitspraak 'De meerderheid is voor het behouden van Zwarte Piet' dus een drog-reden. Het lijkt een plausibele uitlating, maar het is geen democratische gedachte. Er is een minderheid (die overigens niet alleen bestaat uit nieuwe Nederlanders), die stelt dat er een discriminerend effect uitgaat van Zwarte Piet.

Het stereotype figuur heeft op zijn minst de schijn tegen, vandaar dat andersoortige Pieten onlangs hun intrede hebben gemaakt. Het besef is er wel degelijk. En de verwachting is dat deze ontwikkeling zich geleidelijk, maar gestaag voort zal zetten. Culturen zijn veranderlijk en tradities kun je aanpassen. Het sinterklaasfeest is hierop geen uitzondering.

Tweespalt
De ophef en tweespalt in de maatschappij naar aanleiding van de Zwarte Piet-discussie is ongekend. De pis loopt langs de enkels van ouderen in verzorgingstehuizen, de AOW-leeftijd blijft stijgen, de kwaliteit van het onderwijs is tanende, onze regeringsleiders krijgen de waarheid omtrent MH17 niet boven water. Dat wordt allemaal gedwee geaccepteerd, maar ter bescherming van Zwarte Piet staat de ene helft van de bevolking het andere gedeelte naar het leven. Met het team 'Dit land is ons land' voorop in de strijd. Men is zo bevreesd geraakt de Nederlandse identiteit te verliezen, zo bang voor nieuwe Nederlanders, zo angstig voor het tempo waarin dit land veranderd is, dat de gedachte om Nederland en zijn identiteit opnieuw vorm te geven, niet eens is opgekomen. Angst verlamt. Nederland, ooit progressief en vooruitstrevend, is nu kleinzerig, angstig en verscheurd geraakt om de kleur van Piet.

Toekomst
Het is belangrijk om weer naar elkaar te luisteren om elkaar te begrijpen, elkaar te benaderen op basis van gelijkwaardigheid. Alleen zo kan dit land als eenheid verder. In een gezonde maatschappij is de oorspronkelijke afkomst, het electorale gewin, de commercie of eigen achterban secundair. In zo'n maatschappij heeft men het welzijn van de gehele maatschappij als doel.

De Volkskrant

http://nourdinetighadouini.com/
http://about.me/nourdine
https://www.facebook.com/ntighadouini
https://twitter.com/nourdinetigha

Alleen de dieren op de verpakking hebben een ‘diervriendelijk’ leven gehad

Ik bevond mij eens met enkele collega’s in een megastal. Ik herinner mij zeugen liggend in stalen constructies en de talloze zogende biggen. Mijn oog viel destijds al vrij snel op een aantal biggetjes die roerloos in de hoek lagen, maar nog wel in leven waren, ‘dat hoorde erbij’. De vee-industrie is een abjecte industrie, zij produceert met de hoogst mogelijke efficiëntie tegen de laagste kosten dierlijke producten. Plofkip, plofvarken, plofkoe en dat allemaal voor een killoknaller. Het enige dier dat een diervriendelijk leven heeft kunnen leiden is het dier dat op de verpakking prijkt. En dat dier liep waarschijnlijk rond op een duurzame boerderij.

Onderzoeken naar dierenwelzijn
De universiteit van Wageningen voerde recent enkele onderzoeken uit waaruit bleek dat 74% van de zeugen maagafwijkingen heeft, 64% van de vleeskuikens heeft brandwonden aan de voetzolen; 20% aan de hakken en 6,5% ook op de borst. Uit een ander rapport van Dier&Recht/Varkens in Nood bleek dat boeren in de Pluimveehouderij, Varkenshouderij en Rundveehouderij jaarlijks minimaal 2,7 miljard keer de dierenwelzijnswetten overtreden. De Wet Dieren stelt dat dieren een intrinsieke waarde hebben, dit impliceert dat zij waarde hebben los van het gebruikersnut voor de mens. Dat is mooi (en zou evident moeten zijn), maar dierenwelzijn in de vee-industrie, is dat überhaupt wel mogelijk?

Dierenwelzijn in de vee-industrie niets meer dan een illusie
De Nederlandse vee-industrie produceert jaarlijks meer dan 560 miljoen dieren. Een varken in een megastal zal nooit het daglicht zien, staarten worden onverdoofd geknipt, hoorns van koeien worden weggebrand en kampen daarnaast veelal met pootproblemen, een kuiken is na zes weken zelfs zo zwaar dat de poten het begeven.

Er breken ook met regelmaat ziekten uit waardoor er massaal geruimd moet worden. Zo hebben we al de Q-koorts, vogelgriep, varkenspest en gekkekoeienziekte gehad. Schaalvergroting om internationaal te kunnen concurreren, enkel de NVWA-inspecteurs kunnen mede door de alsmaar toenemende schaalvergroting hun werk niet goed meer verrichten. Het erkennen van de Intrinsieke waarde van dieren is belangrijk geweest. Echter dierenwelzijn in een sector, gedreven door winstbejag is een moeilijke zo niet onmogelijke combinatie.

Duurzame veehouderij
De Nederlandse vee-industrie is verwikkeld in een concurrentieslag met landen zoals Thailand en Brazilië waar grond en arbeid goedkoper zijn. Schaalvergroting biedt economisch bezien op de korte termijn soelaas, maar op de lange termijn is het een verloren strijd. De kansen liggen in specialisatie op het gebied van kwaliteit en dierenwelzijn. Zo vinden bijvoorbeeld ook, wetenschappers en economen.

Alternatieven die de vee-industrie gedeeltelijk kunnen vervangen zijn de scharrelvleeshouderij en de biologische landbouw. De dieren die gehouden worden voor scharrelvlees hebben een beter leven dan de dieren in de vee-industrie. Zij krijgen stro en hebben een uitloop naar buiten. Ook is het gebruik van hormonen en antibiotica verboden. Wat een positief effect heeft op de volksgezondheid. Immers in de vee-industrie wordt er massaal gebruikt gemaakt van antibiotica om ziekten bij dieren te voorkomen, hierdoor kunnen consumenten resistent raken tegen antibiotica, wat voor een hoop ellende zorgt bij een ziekenhuisbezoek.

De biologische landbouw voldoet aan de eisen die te vinden zijn in de Europese Verordeningen op het gebied van milieu, natuur en landschap, het welzijn van dieren en productiemethoden. En zo zijn er diverse andere mogelijkheden voor de vee-industrie. Maar dan moet de wil er wel zijn.

Iemand vertelde mij eens ‘indien je het karakter van een ander wil beoordelen let dan goed op de manier, waarop degene omgaat met dieren’. Wat zegt diezelfde uitspraak over de vee-industrie en onze huidige maatschappij?

Nourdine Tighadouini

Onzinnigheid

Wereldwijd spreken Islamitische organisaties en moslims zich uit tegen IS. De lijst van Islamitische organisaties die zich inmiddels hebben uitgesproken is ellenlang. En ook de gemiddelde moslim ageert. Zij doen dit op Twitter, Facebook, door te demonstreren, te bloggen of artikelen te schrijven. Zo zijn er talloze videoclips op YouTube, waarin met afschuw of spot door moslims wordt gereageerd. Het meest recente voorbeeld van ‘afstand nemen’? De Turkse islamgeleerde Gülen veroordeelde in diverse Nederlandse kranten de daden van IS. Desalniettemin blijft de ‘roep’ van sommige Nederlandse columnisten, opiniemakers en politici ‘Moslim distantieert uzelf’. Het is en blijft een aantrekkelijke oneliner.

Als Marokkaanse Moslim moet je onderwijl al afstand nemen van Jodenhaat, homohaat, criminaliteit, vrouwenonderdrukking en nu dus ook van IS. De lijst met zaken waarvan men afstand moet nemen groeit gestaag. Nederland een individualistisch land? Tenzij moslim, want dan behoort men tot een collectief. Dat zoiets als een absolute homogene moslimgemeenschap niet bestaat, schijnt er niet toe te doen. ‘Collectief aansprakelijk’! Dat is de teneur in het maatschappelijke debat.

Maar we vragen politiek linksgeoriënteerde personen niet om zich te distantiëren van Volkert van den Graaf, Christenen worden niet gelijkgeschakeld met de Ku Klux Klan, iemand die lid is van de VVD hoeft zich niet te verantwoorden voor massamoordenaar Anders Breivik. Waarom? Er is namelijk een verschil tussen weldenkende mensen en gewelddadige radicalen. De spastische manier waarop er gedebatteerd wordt over moslims is al geruime tijd absurd te noemen. Niet te spreken over de verplichting om je uit te spreken, dat raakt helemaal kant noch wal.

Het Parool

woensdag 24 september 2014

Be grateful and denounce IS?

Why should ordinary Muslims be asked to denounce IS, ‘megaphone in hand’, asks Nourdine Tighadouini.

Ahmed Aboutaleb is the first and only Dutch mayor so far to have a Moroccan background. That is something. To some this means that he should be first and foremost the mayor of the Rotterdam Muslims/Moroccans. That is odd. A mayor represents all the inhabitants of his city. Equally we do not expect him to go to the other extreme and put Muslim/Moroccan Rotterdammers at a disadvantage.

According to Aboutaleb in an article in Trouw, those who call for ‘jihad’ or leave to join it are traitors. A fine statement, nothing wrong with it on principle. A similar stance on Israeli and Kurdish jihadists would be just as fine. After all, what’s sauce for the goose is sauce for the gander. Or is it? The mayor thinks that Muslims in the Netherlands should be grateful because they have been invested in ‘intensely and immensely’, he told the media. And they should distance themselves from IS as loudly as possible, megaphone in hand.

No longer welcome
I too think that returning jihadists are a potential danger to society and that they should be refused entry. But ‘intense and immense’ investment in the Islamic part of the population? Really? And what’s that about being grateful? Here Aboutaleb is drifting away from reality.
I would like to know how that investment differs from the investment made in the rest of the population. Is it the cost of the debate on the ‘Moroccan problem’? Or did the money go into developing vmbo text books which feature questions like Are all Moroccans criminals? Is it the investment in the many rants from Wilders? Intense, immense, grateful. Why? Because we happened to be born here?

The only difference between the Muslims and the rest of the population is that Muslims are constantly singled out for derision and insults. They are also criminalised and their every move discussed ad infinitum.

Sackcloth
The Klu Klux Klan presents itself as a Christian organisation but no one will ask a Christian to distance themselves from the KKK. The Norwegian Breivik describes himself as a conservative Christian and killed 77 people. Killing socialist youngsters, is that a Christian deed? When are opinion makers, politicians and the average Christian going to apologise for the abuse scandal in the Catholic church?

To ask Christians to distance themselves from this sort of crime is strange. It is clear that Christianity does not equal segregation, murder and paedophilia. There is no need therefore for the average Christian to put on sackcloth and ashes. Why then should Muslims be asked to do exactly that for the activities of IS? Any sane person would condemn what IS is doing. If you fail to understand that you should question your motives.

Taking away the Dutch nationality from jihadist is practical and makes sense. But it would be absurd to expect ordinary citizens to be oh so grateful just for being born here. If you have a problem with radicals, by all means go for the radicals. But stop pinning special expectations on people who are in no way different from the rest of the population.

Nourdine Tighadouini is a public administration specialist and publicist.

This article appeared earlier in Trouw.

Nee, moslims hoeven niet dankbaar te zijn

Ahmed Aboutaleb is de eerste en tot op heden enige Nederlandse Burgemeester met een Marokkaanse achtergrond, waarvoor hulde. Er zijn sommigen, die omwille van zijn achtergrond verwachten, dat hij zich vooral moet gedragen als burgemeester van de Rotterdamse Moslims/Marokkanen. Een vreemde veronderstelling. Een burgemeester vertegenwoordigt alle ingezetenen van zijn stad. Zo mag ook van Aboutaleb worden verwacht dat hij niet de omgekeerde weg bewandelt en juist Rotterdammers met een islamitische/Marokkaanse achtergrond achterstelt.

Volgens Aboutaleb, aldus zijn opinieartikel, is wie oproept tot ‘djihad’ of afreist om de wapens op te pakken een verrader. Op zich een prima statement. Een soortgelijke stelling inzake Israëlische dan wel Koerdische djihadisten is net zo wenselijk. Gelijke monniken gelijke kappen toch? Maar de burgemeester vindt ook dat moslims in Nederland dankbaar moeten zijn omdat er namelijk ‘intens en immens’ in hen is geïnvesteerd, zo zei hij daarna in interviews. Daarnaast zouden zij zich luidkeels moeten distantiëren van IS, het liefst met een megafoon in de hand.

Niet meer welkom
Ook ik vind dat terugkerende djihadstrijders een potentieel gevaar zijn voor onze samenleving en dat zij daarom hier niet meer welkom moeten zijn. Maar dat er ‘intens en immens’ geïnvesteerd is in het islamitische deel van de bevolking? Dat we daarvoor ook nog dankbaar zouden moeten zijn? Daar stroken de uitspraken van Aboutaleb niet met de realiteit. Bij mij rijst de vraag: op welke specifieke manier is er zoveel geïnvesteerd, als je dat zou vergelijken met de rest van de Nederlandse bevolking? Zijn het de kosten van het Marokkanendebat? Of is het in de ontwikkeling van vmbo-lesstof waarin de vraag wordt opgeworpen of alle Marokkanen crimineel zijn? Zijn het misschien de vele tirades van Wilders? Intens, immens, dankbaar. Waarom? Vanwege het feit dat men hier toevallig is geboren?

De Ku Klux Klan is een organisatie die zichzelf profileert als christelijke organisatie. Niemand zal echter de gemiddelde christen vragen zich van de KKK te distantiëren. De Noor Breivik ziet zichzelf als conservatief christen en vermoorde 77 mensen. Het vermoorden van socialistische jongeren, is dat christelijk? Wanneer gaan opiniemakers, politici en de gemiddelde christen zich voor het misbruikschandaal binnen de rooms-katholieke kerk verontschuldigen?

Door het stof
Christenen verzoeken om zich te distantiëren van dit soort misdaden is een vreemd verzoek. Het is zo evident dat het christendom niet vereenzelvigd kan worden met praktijken als rassenscheiding, moord en pedofilie, dat de gemiddelde christen hiervoor niet door het stof hoeft. Waarom moslims dan wel in relatie tot IS? Het is vanzelfsprekend dat ieder weldenkend mens de praktijken van IS afkeurt. En wie dat niet begrijpt moet maar eens bij zichzelf te rade gaan.

Het afnemen van de Nederlandse nationaliteit van djihadisten is praktisch en verdedigbaar. Maar het is absurd om van gewone staatsburgers te verwachten, dat zij oh zo dankbaar moeten zijn, omdat ze hier geboren en getogen zijn. Problemen met radicalen? Pak dan die radicalen aan, zonder speciale verwachtingen van mensen die in niets verschillen van de rest van de bevolking

De Trouw
Joop.nl
Nourdine Tighadouini Wordpress


zondag 10 augustus 2014

IS is het predicaat islamitisch onwaardig

ISIL, ISIS, of IS de naam op zichzelf is onbetekenend de daden van deze groteske organisatie spreken voor zichzelf. Genocide, onthoofdingen en kruisigingen zijn onderdeel van het vaste repertoire. Eenieder met afwijkende gedachten moet sterven. En daarnaast verwoesten zij zowel religieus als cultureel erfgoed. De leider van deze beweging Abu Bakr al-Baghadi streeft zogezegd naar een ‘Islamitisch kalifaat’ dat zich moet gaan uitstrekken over het huidige Irak, Syrië en Libanon. Aan aspiraties heeft al-Baghadi in ieder geval geen gebrek, maar het predicaat Islamitisch is hij onwaardig.
Chaos
IS komt voort uit de radicale milities die zijn ontstaan in het verscheurde Irak. En ze hebben ook een stevige voet aan de grond gekregen in Syrië. Zij gedijen namelijk het beste in een omgeving van chaos, instabiliteit en onvrede. De geharde criminelen van IS worden gefinancierd, door naar het blijkt dubieuze individuen uit het Midden-Oosten, die een eigen politieke agenda hebben. Andere bonafide inkomsten volgens deze zogenaamde ‘Islamitische’ beweging zijn onder andere slavenhandel, afpersing en ontvoeringen. Naast het wapengekletter jegens de regeringen in Irak en Syrië hebben zij inmiddels tienduizenden burgerslachtoffers gemaakt. Opnieuw een zorgwekkende ontwikkeling in het Midden-Oosten. Maar boven alle twijfel verheven zijn de praktijken van IS niet te vereenzelvigen met de Islam. Passender is dan ook de omschrijving van een goed gefinancierde criminele organisatie, die misbruik maakt van de Islam. Religie dient in deze als een middel om gedesillusioneerde mannen (met waanideeën over de pure Islam) aan te trekken, die zij vervolgens weten in te zetten voor het eigen gewin. Het beheersen van zowel de manschappen als gemeenschappen aan de hand van religieuze dogma’s is immers een beproefd concept
Islamitische staat
Een Islamitische staat dient alvorens deze gecreëerd wordt te voldoen aan verschillende voorwaarden. Allereerst de Khalif (leider) dient alle moslims te vertegenwoordigen en niet alleen een marginaal percentage, dient verkozen te worden door de geleerden binnen de gemeenschap en het uiteindelijke doel is vrede, rechtvaardigheid en een solide gemeenschap die gebaseerd moet zijn op medemenselijkheid. Aan geen enkele voorwaarde heeft IS voldaan. Integendeel.
Onwaarschijnlijk scenario
Op het internet circuleren momenteel de wildste geruchten over de herkomst van IS. Uit een ongeverifieerd document van klokkenluider Edward Snowden zou blijken dat IS gecreëerd zou zijn door Amerika, Engeland en Israël. Is dat een onmogelijk scenario? Nee. Onwaarschijnlijk? Nogal. Vanuit het perspectief van deze desbetreffende theorie zou een dergelijke organisatie ervoor zorgen dat ‘alle extremistische moslims zich zouden gaan concentreren op één plek in de wereld’ en derhalve makkelijker controleerbaar worden.
Een presumptie die weinig rekening houdt met de vele onstabiele factoren die deze theorie heeft. Want een IS met de beschikking over chemische wapens (beschikbaar in die contreien), olierijke velden (politiek pressiemiddel) en een extremistische staat aan de grens van Israël? Welke toegevoegde waarde heeft een dergelijke situatie precies voor het Westen.
Complottheorieën alom, maar over het algemeen meer fictie, dan waarheid. Uiteraard bestaan er fals flag operaties, maar als zulke operaties zo gemakkelijk onthult zouden worden, dan doen de geheime diensten iets mis. Het woord geheim is namelijk het key word bij dergelijke ondernemingen.
ISIS in Nederland
Enkele duizenden Nederlandse moslims sympathiseren met ISIS volgens Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Dat zovelen vergiftigd zijn met dergelijk gedachtengoed is verbazingwekkend. Een aanzienlijke deel heeft daad bij woord gevoegd door af te reizen naar Syrië of Irak als ‘jihadstrijder’.

Sympathisanten en ‘jihadisten’
Niet alleen moeten de sympathisanten consequent dwars gezeten worden door de AIVD. Het leven in Nederland moet hen schier onmogelijk gemaakt worden. De verworvenheden hier in dit land verafschuwen zij, maar als het hen zo uitkomt dan wordt er wel gebruik van gemaakt. Zie de demonstratie in Den Haag waar er leuzen geroepen werden als ‘dood aan alle Joden’. Er had op dat moment meteen ingegrepen moeten worden door de aanwezige hermandad. Oppakken en vervolgen. Maak daar het credo van inzake deze ‘supporters’. Bij bewezen deelname aan het geweld in die regio behoort het paspoort afgepakt te worden en de toegang tot ons land ontzegt (datzelfde geldt voorindividuen die zich aanmelden voor dienst in het Israëlische leger). Oftewel een zero tolerance beleid.
Aanpak
Ze zijn goed georganiseerd, financieel weerbaar en bovendien hebben zij een grote aantrekkingskracht op mensen met waanbeelden wat betreft de Islam, mensen die ontevreden zijn, mensen die per definitie weinig te verliezen hebben. Militaire en economische ondersteuning op internationaal niveau is een bittere noodzaak geworden, aangezien de nationale legers aldaar aan de verliezende hand zijn. Sympathisanten op nationaal niveau dienen hard aangepakt te worden en mensen die daadwerkelijk uitreizen, mogen niet meer binnen gelaten worden. Ze zijn namelijk een bedreiging voor de nationale veiligheid. Daarnaast genocide, ontvoeringen, en broedermoord hoort niet bij de Islam.
IS is niets meer en niets minder dan een criminele organisatie.

De Trouw
Joop.nl
Nourdine Tighadouini Wordpress